Michelle Bonde DahlKlinikassistentelev

    HF student fra 2014.

    Ansat som klinikassistentelev i februar 2019.